1.1 POPC (Projekt UE)

PSI UE

PSI sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu POPC.01.01.00-20-0104/17 pn.: ,,Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji przez firmę PSI Sp. z o.o. na obszarze łomżyńskim (ID Obszaru: 3.3.20.38)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Celem projektu jest zapewnienie możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach gospodarstwom domowym oraz placówkom oświatowym należącym do tzw. „białych plam” na obszarze łomżyńskim poprzez budowę niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Inwestycja zostanie wybudowana na obszarze zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (ze względu na brak tego typu infrastruktury na tym terenie) oraz będzie miała pozytywny wpływ na eliminację terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w miastach oraz małych miejscowościach. Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, placówek oświatowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Termin realizacji: 2017 – 2022

Dokumentacja fotograficzna z postępu prac:

Dokumenty do pobrania:

Cennik podłączenia jednostek oświatowych.pdf

Cennik Usług Hurtowych.pdf

UMOWA RAMOWA dostęp hurtowy PSI POPC 2.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.06.2021.pdf